สรุปจำนวนนิสิต

 • ID (COUNT)
ชื่อสถาบัน
Phase
ระดับที่เข้าศึกษา
สถานะการศึกษา
กลุ่ม
CMU
KKU
KMITL
KU
MJU
MU
PSU
SUT
WU
 • ID (COUNT)
1 M.Sc. จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 128
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 128
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 69
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 69
      สถาบันเครือข่าย
 • 40
 • 64
 • 22
 • 0
 • 0
 • 48
 • 0
 • 3
 • 0
 • 177
    Summary
 • 40
 • 64
 • 22
 • 197
 • 0
 • 48
 • 0
 • 3
 • 0
 • 374
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
    Summary
 • 2
 • 2
 • 0
 • 15
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 23
  Summary
 • 42
 • 66
 • 22
 • 212
 • 0
 • 52
 • 0
 • 3
 • 0
 • 397
  Ph.D. แบบ 2.1 จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 36
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 36
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
      สถาบันเครือข่าย
 • 8
 • 11
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 1
 • 0
 • 33
    Summary
 • 8
 • 11
 • 0
 • 44
 • 0
 • 13
 • 0
 • 1
 • 0
 • 77
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
      สถาบันเครือข่าย
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
    Summary
 • 1
 • 1
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12
  Summary
 • 9
 • 12
 • 0
 • 54
 • 0
 • 13
 • 0
 • 1
 • 0
 • 89
  Ph.D. แบบ 2.2 จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
    Summary
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
  Summary
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
Summary
 • 51
 • 78
 • 22
 • 277
 • 0
 • 72
 • 0
 • 4
 • 0
 • 504
2 M.Sc. กำลังศึกษา สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
    Summary
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
    จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
      สถาบันเครือข่าย
 • 19
 • 42
 • 34
 • 0
 • 4
 • 56
 • 29
 • 1
 • 14
 • 199
    Summary
 • 19
 • 42
 • 34
 • 53
 • 4
 • 56
 • 29
 • 1
 • 14
 • 252
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 8
 • 1
 • 0
 • 1
 • 17
    Summary
 • 2
 • 3
 • 2
 • 12
 • 0
 • 8
 • 1
 • 0
 • 1
 • 29
  Summary
 • 21
 • 45
 • 36
 • 65
 • 4
 • 65
 • 30
 • 1
 • 15
 • 282
  Ph.D. แบบ 2.1 กำลังศึกษา สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
    Summary
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
    จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
      สถาบันเครือข่าย
 • 10
 • 18
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 38
    Summary
 • 10
 • 18
 • 0
 • 37
 • 0
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 75
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
    Summary
 • 2
 • 2
 • 0
 • 6
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
  Summary
 • 12
 • 22
 • 0
 • 43
 • 0
 • 8
 • 3
 • 2
 • 1
 • 91
  Ph.D. แบบ 2.2 กำลังศึกษา สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
    Summary
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
    จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 7
    Summary
 • 2
 • 2
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 10
  Summary
 • 2
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 2
 • 12
Summary
 • 35
 • 70
 • 36
 • 111
 • 4
 • 73
 • 34
 • 4
 • 18
 • 385
3 M.Sc. กำลังศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 27
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 27
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 10
 • 4
 • 0
 • 3
 • 5
 • 14
 • 0
 • 1
 • 39
    Summary
 • 2
 • 10
 • 4
 • 46
 • 3
 • 5
 • 14
 • 0
 • 1
 • 85
    จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 4
 • 5
 • 0
 • 0
 • 13
    Summary
 • 2
 • 0
 • 1
 • 7
 • 1
 • 4
 • 5
 • 0
 • 0
 • 20
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 3
 • 0
 • 1
 • 8
    Summary
 • 0
 • 3
 • 0
 • 6
 • 1
 • 0
 • 3
 • 0
 • 1
 • 14
  Summary
 • 4
 • 13
 • 5
 • 59
 • 5
 • 9
 • 22
 • 0
 • 2
 • 119
  Ph.D. แบบ 2.1 กำลังศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
      สถาบันเครือข่าย
 • 4
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
 • 0
 • 1
 • 13
    Summary
 • 4
 • 1
 • 1
 • 12
 • 0
 • 3
 • 3
 • 0
 • 1
 • 25
    จบการศึกษา Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
    Summary
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
    Summary
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
  Summary
 • 4
 • 2
 • 1
 • 15
 • 0
 • 4
 • 3
 • 0
 • 1
 • 30
  Ph.D. แบบ 2.2 กำลังศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
    Summary
 • 0
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
    จบการศึกษา สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
    Summary
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
  Summary
 • 0
 • 3
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
Summary
 • 8
 • 18
 • 6
 • 76
 • 5
 • 13
 • 25
 • 0
 • 3
 • 154
Grand Summary
 • 94
 • 166
 • 64
 • 464
 • 9
 • 158
 • 59
 • 8
 • 21
 • 1,043