สรุปจำนวนนิสิต

 • ID (COUNT)
ชื่อสถาบัน
Phase
ระดับที่เข้าศึกษา
สถานะการศึกษา
กลุ่ม
CMU
KKU
KMITL
KU
MJU
MU
PSU
SUT
WU
 • ID (COUNT)
1 M.Sc. จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 128
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 128
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 69
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 69
      สถาบันเครือข่าย
 • 40
 • 64
 • 22
 • 0
 • 0
 • 48
 • 0
 • 3
 • 0
 • 177
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
  Ph.D. แบบ 2.1 จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 36
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 36
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
      สถาบันเครือข่าย
 • 8
 • 11
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 1
 • 0
 • 33
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
      สถาบันเครือข่าย
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
  Ph.D. แบบ 2.2 จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
2 M.Sc. กำลังศึกษา สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
    จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
      สถาบันเครือข่าย
 • 19
 • 42
 • 34
 • 0
 • 4
 • 56
 • 29
 • 2
 • 14
 • 200
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 3
 • 2
 • 0
 • 0
 • 8
 • 1
 • 0
 • 1
 • 17
  Ph.D. แบบ 2.1 กำลังศึกษา สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
    จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
      สถาบันเครือข่าย
 • 10
 • 18
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 37
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
  Ph.D. แบบ 2.2 กำลังศึกษา สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
    จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 7
3 M.Sc. กำลังศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 9
 • 4
 • 0
 • 3
 • 4
 • 14
 • 0
 • 1
 • 37
    จบการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
      สถาบันเครือข่าย
 • 2
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 5
 • 5
 • 0
 • 0
 • 15
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 3
 • 0
 • 1
 • 8
  Ph.D. แบบ 2.1 กำลังศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
      Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
      สถาบันเครือข่าย
 • 4
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
 • 0
 • 1
 • 13
    จบการศึกษา Minor
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
    พ้นสภาพการศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
  Ph.D. แบบ 2.2 กำลังศึกษา CAB
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
      สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
    จบการศึกษา สถาบันเครือข่าย
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Grand Summary
 • 94
 • 166
 • 64
 • 465
 • 9
 • 158
 • 59
 • 8
 • 21
 • 1,044